top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN CARL VAN DE VELDE BUSINESS INSTITUTE

 

 1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien Carl Van de Velde Business Institute BV (hierna ‘Business Institute’) zich schriftelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.
  Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Business Institute niet verbindend, tenzij Business Institute zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

 2. Door de ondertekening van huidig inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Business Institute tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de toegangslink ter beschikking worden gesteld na betaling van de volledige factuur.

 3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot 1 maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft Business Institute het recht de prijzen te wijzigen, op grond van volgende motieven: algemene prijsindexatie, prijsstijging externe partners, prijsstijging externe leveranciers.

 4. Elke partij heeft het recht de inschrijving te allen tijde te annuleren.
  Maakt men gebruik van dit recht zal de overeenkomst als eenzijdig verbroken worden geacht.
  In zulks geval zijn de hierna volgende annuleringsvergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
  -      25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor
          webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;
  -      100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie;
  -      100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de
          toegangslink.
  Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annuleringsvergoedingen, blijven alle reeds door Business Institute ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen (o.a. merchandise) dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van Business Institute in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 195 EUR.

 5. Business Institute verbindt zich ertoe de bedongen leveringstermijnen na te leven. Business Institute zal evenwel vrijgesteld zijn van naleving van de bedongen leveringstermijn in zoverre zij wordt geconfronteerd met overmacht, staking, pandemie, lockout, lockdown, ziekte lector/spreker, invaliditeit lector/spreker, onbruikbaarheid van de locatie/zaal van het seminarie, faillissement van leveranciers/partners. Business Institute kan niet gehouden zijn tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Inschrijver indien de leveringstermijnen niet nageleefd kunnen worden op grond van voormelde gronden.

 6. De inschrijver kan eenmalig en uitsluitend in geval van overmacht, duidelijk aan te tonen door de deelnemer, zijn deelname aan een seminarie verplaatsen naar een andere datum. Het recht van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien hetzelfde seminarie nog wordt aangeboden. Een administratieve vergoeding van 95 EUR per seminariedag zal in rekening worden gebracht. Andere reeds door Business Institute gemaakte en te bewijzen kosten die ingevolge de verplaatsing van het seminarie niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Business Institute in rekening worden gebracht.

 7. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.

 8. Alle facturen van Business Institute zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van Business Institute haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

 9. Business Institute werd erkend als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille onder nummer DV.O109299. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van ALLE kmo-portefeuille wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de kmo-portefeuille vereisten door de inschrijver of opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.

 10. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de seminaries beelden (foto’s en video’s) kunnen worden gemaakt, dewelke door Business Institute kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website en verschillende social media kanalen van Business Institute. In geval geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze beelden te raadplegen en (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Er zal steeds voorafgaandelijk instemming gevraagd worden m.b.t de aanwending van de beelden van het geven van een interview door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminarie.

 11. Voor specifieke algemene voorwaarden voor het gebruik van webgebaseerde producten: https://www.carlflex.com/privacyverklaring-carlflex-by-carl-van-de-velde-online-academy.

 12. Voor specifieke algemene voorwaarden omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens: https://www.carlvandevelde.be/privacy-statement. Een hard copy van deze privacy statement kan u te allen tijde opvragen via onze medewerkers.

 13. De opdracht van Business Institute wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIR BUSINESS CLUB LIDMAATSCHAP

 

 1. MIR Society BV met ondernemingsnummer BE0800.664.724, organiseert voor haar MIR Business Club leden activiteiten.

 2. Leden van de MiR Business Club (verder MBC afgekort) zijn personen die de MiR van het Carl Van de Velde Business Institute BV (ondernemingsnummer BE 0881.952.209) reeds doorlopen hebben of ingeschreven zijn voor een komende editie.

 3. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en het deelnemen aan activiteiten en bijeenkomsten geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid. MIR Society BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade in welke vorm dan ook.

 4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december of van 1 september tot en met 31 augustus. Het lidmaatschap wordt telkenmale automatisch en  stilzwijgend verlengd voor  een volgende periode van 12 maanden. Het lidmaatschap opzeggen voor een nieuw lidmaatschapsjaar kan tot 2 maanden voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar mits aangetekend schrijven aan MIR Society BV - Wijnegemsteenweg 5 A, 2970 ’s Gravenwezel.

 5. Aansluiting tijdens het lopende lidmaatschapsjaar is mogelijk mits aanvraag bij MIR Society BV. Het lidmaatschap vangt dan aan voor het volgende lidmaatschapsjaar. Activiteiten en bijeenkomsten van het lopende lidmaatschapsjaar kunnen mits toestemming van MIR Society BV reeds deelgenomen worden.

 6. Het lidmaatschapsgeld is betaalbaar per lidmaatschapsjaar en dit steeds voor aanvang van het betreffende lidmaatschapsjaar bij ontvangst van de factuur. Aansluiting tijdens een lopend lidmaatschapsjaar is te voldoen bij inschrijving en na ontvangst van de factuur en dus niet vanaf start van het volgende lidmaatschapsjaar.

 7. Indien de factuur van het lidmaatschap binnen een termijn van 14 dagen na facturatie niet aangetekend geprotesteerd werd is het lidmaatschap onherroepelijk te betalen voor de volledige lidmaatschapsperiode.

 8. Bepaalde bijeenkomsten (masterminds, borrels) zijn in het lidmaatschapsgeld inbegrepen. De kosten van de georganiseerde exclusieve activiteiten (experience) zijn niet inbegrepen in het lidmaatschapsgeld. Per persoon wordt een extra bijdrage gevraagd die betaald moet worden aan MIR Society BV in geval van aanmelding voor de activiteit. Aanmelding voor de activiteit is vrij te kiezen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de specifieke activiteit en zal op voorhand gecommuniceerd worden. Na bevestiging van deelname aan de exclusieve activiteit per mail of andere, kan de inschrijving niet meer geannuleerd worden en de kosten hiervoor niet terugbetaald worden tenzij anders uitdrukkelijk vermeld door MIR Society BV.

 9. MBC-members geven uitdrukkelijk toestemming de door hen verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die MIR Society BV  en Carl Van de Velde Business Institute gebruikt in het kader van haar administratie voor het lidmaatschap. Deze persoonsgegevens (voornaam, naam, telefoon, gsm, e-mailadres, geboortedatum, bedrijfsnaam, btw-nummer en adres) worden steeds met inachtneming van de geldende wetgeving (wet bescherming persoonsgegevens) opgeslagen en beheerd. 

 10. MBC-members geven uitdrukkelijk toestemming dat de door hen verstrekte gegevens (voornaam, naam, telefoon, gsm, e-mailadres, bedrijfsnaam en adres) opgenomen mogen worden in een ledenlijst en dat deze ledenlijst door MIR Society BV  en Carl Van de Velde Business Institute gedeeld mag worden met alle andere MBC-members.

 11. MBC-members zullen persoonsgegevens nooit delen met derden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

 12. Alle MBC-members zijn zelf verantwoordelijk voor het eventuele opslagen en beheren van deze persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wetgeving (wet bescherming persoonsgegevens).

 13. MIR Society BV kan te allen tijde een lidmaatschap weigeren. Verder behoudt MIR Society BV zich het recht voor zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst een lopend lidmaatschap te schorsen of te beëindigen in geval van wanprestatie in hoofde van de het MBC-member zoals o.a. het niet (tijdig) betalen van de facturatie, het niet-naleven van de voorschriften van huidige algemene voorwaarden, wangedrag tijdens bepaalde events etc. Een schorsing dan wel annulering zal te allen tijde schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld per eenvoudig schrijven. 

 14. MIR Society BV organiseert voor haar leden minimum drie bijeenkomsten per jaar waarvan twee masterminds en één activiteit. Masterminds zijn enkel toegankelijk voor het MBC-member in eigen persoon.

 15. Voor bepaalde activiteiten is één partner per MBC-member welkom. MIR Society BV maakt vooraf per bijeenkomst bekend of een extra partner voor de activiteit toegestaan is.  Dit is uitsluitend voor activiteiten en nooit van toepassing voor masterminds.  

 16. Annulering door MIR Society BV kan plaatsvinden in geval van onvoorziene omstandigheden, op last van de overheid, overmacht, staking, pandemie, lockout, lockdown, ziekte lector/spreker, invaliditeit lector/spreker, onbruikbaarheid van de locatie/zaal van het seminarie, faillissement van leveranciers/externe partners. Bij een dergelijke annulatie kan een mastermind virtueel georganiseerd worden of een activiteit verplaatst worden en vindt er geen terugbetaling van het lidmaatschapsgeld plaats.

 17. Voor deelname aan bijeenkomsten moeten leden zich aanmelden door schriftelijk te bevestigen aan MIR Society BV  of Carl Van de Velde Business Institute.

 18. Uitnodigingen worden aan alle leden gemaild en aanmelding geschiedt schriftelijk via MIR Society BV of andere wijze zoals in de e-mail vermeld.

 19. Leden die zich niet schriftelijk hebben aangemeld of geen bevestiging hebben ontvangen, worden niet toegelaten tot de bijeenkomst.

 20. Ben je als aangemeld lid echter onverhoopt niet in staat om deel te nemen, meld dit dan tijdig aan de organisatie. 

 21. Voor specifieke algemene voorwaarden omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens: https://www.carlvandevelde.be/privacy-statement. Een hard copy van deze privacy statement kan u te allen tijde opvragen via onze medewerkers. 

 22. De opdracht van MIR Society BV wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

bottom of page